Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων Έτους 2017

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως θεματοφύλακας του εθνικού και ενωσιακού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις και σε συμμόρφωση με τις επιταγές των νέων Οδηγιών για την Καλή Διακυβέρνηση του τομέα, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων Έτους 2017.

Η Έκθεση συντάχθηκε από την Αρχή με την συνδρομή φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Διοικητικό Εφετείου, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης κ.α.

Σύμφωνα με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η Έκθεση αυτή αναδεικνύει τα θετικά σημεία μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4412/16), κυρίως όμως εντοπίζει τις σημαντικότερες παθογένειες του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:

  • έλλειψη εξειδίκευσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
  • αδυναμία έγκαιρου προγραμματισμού λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση πιστώσεων,
  • υποστελέχωση των υπηρεσιών,
  • έλλειψη αξιοπιστίας των στοιχείων που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά μέσα,
  • γραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο και εσωτερικές διαδικασίες που χρήζουν περαιτέρω απλοποίησης,
  • μη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων,
  • έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών για βασικές κατηγορίες αγαθών (ιδίως στον τομέα της υγείας),
  • ελλιπής γνώση της αγοράς και έλλειψη εξοικείωσης με την έρευνα αγοράς και τη διαδικασία ανάλυσης κόστους/οφέλους, κ.α.