Έκθεση Πεπραγμένων 2017 της ΑΕΠΠ

Η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) δημοσιοποίησε την Έκθεση Πεπραγμένων της για την περίοδο αναφοράς 22-6-2017 έως 31-12-2017.

Η έκθεση περιλαμβάνει διάφορα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τόσο για τη λειτουργία όσο και για τις εκδοθείσες αποφάσεις της Αρχής.

Δείτε την Έκθεση εδώ.