Έναρξη χρήσης ΕΣΗΔΗΣ για όλες τις συμβάσεις μελετών από 20/10/2017

Όπως σας έχουμε ενημερώσει από τις 20/10/2017 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που ανατίθενται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έχουν προϋπολογισμό >60.000 ευρώ προ ΦΠΑ (ήδη από τις 25/7/2017 χρησιμοποιείται το ΕΣΗΔΗΣ για τις αναθέσεις μελετών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με αποκλειστικό κριτήριο την τιμή).

Από τη μέχρι σήμερα πληροφόρηση του ΣΕΓΜ δεν έχει δρομολογηθεί νέα αναβολή, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί αφενός τα αντίστοιχα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων, αφετέρου η προβλεπόμενη στο άρθρο 36, παρ. 3 του Ν. 4412/16 Κ.Υ.Α. (αντίστοιχη Κ.Υ.Α. έχει εκδοθεί για τις αναθέσεις μελετών μόνο βάσει τιμής).

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέλη πρέπει να εγγραφούν ως οικονομικοί φορείς στο ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσουν να ενημερώνονται για το σύστημα και τις διαδικασίες λειτουργίας αυτού.

Περαιτέρω, το ΔΣ του ΣΕΓΜ διερευνά τη σκοπιμότητα (από άποψη ενδιαφέροντος των μελών) οργάνωσης μιας ενημερωτικής-εκπαιδευτικής εκδήλωσης για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.