Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για την τροποποίηση φορολογικών διατάξεων

Αίτημα παρέμβασης έστειλε ο ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Οικονομικών με αφορμή την κατατεθείσα τροπολογία στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Ο ΣΕΓΜ τόνισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά και ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Στουρνάρα, την παρέμβασή του και την κατάθεση -το ταχύτερο δυνατό- τροπολογίας, με την οποία να τροποποιηθούν οι παρ. 14 και 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., έτσι ώστε στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από οποιασδήποτε μορφής εταιρεία προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το τιμολόγιο να εκδίδεται με κάθε είσπραξη.

ΣΕΓΜ_Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για την τροποποίηση φορολογικών διατάξεων