Ανασχεδιασμός του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ ή ESPD)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκκινήσει διαδικασία διερεύνησης του επιπέδου ικανοποίησης από την έως τώρα χρήση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ ή ESPD), προκειμένου να προχωρήσει σε τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΑΑΔΗΣΥ, παρακαλούνται τα στελέχη των εταιρειών-μελών του ΣΕΓΜ που ασχολούνται με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD-satisfaction-survey, με παράλληλη ενημέρωση της Γραμματείας του Συνδέσμου (segm[at]segm.gr) για τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει και τα οποία θα αποτυπώσουν κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις προβλημάτων επί του ΕΕΕΣ θα αποσταλούν στην ΕΑΑΔΗΣΥ, ώστε να συμπεριληφθούν στις προτάσεις της Ελλάδας για τον επανασχεδιασμού του ESPD.