Αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις δυνατότητες της Γαλάζιας Οικονομίας

Αναφορά που έχει στόχο να προταθεί ένα κοινό πλαίσιο αντίληψης για τη Γαλάζια Οικονομία συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από φορείς των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Στην Αναφορά αναδεικνύεται η σημασία αυτής της προσέγγισης για τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη και τις λιγότερο αναπτυγμένες παράκτιες χώρες, εντοπίζονται ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις που θέτει η υιοθεσία της, ενώ παράλληλα προτείνονται τα επόμενα βήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της. Ο όρος Γαλάζια Οικονομία περιλαμβάνει τον οικονομικό τομέα και τις σχετιζόμενες με αυτόν πολιτικές που καθορίζουν από κοινού πώς η χρήση των ωκεάνιων πόρων είναι βιώσιμη. Σημαντική πρόκληση για τη Γαλάζια Οικονομία αποτελεί η κατανόηση και η καλύτερη διαχείριση των πολλών πτυχών του θέματος βιωσιμότητα των ωκεανών που εκτείνεται από την αειφόρο αλιεία έως την υγεία του οικοσυστήματος. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι η συνειδητοποίηση, ότι η βιώσιμη διαχείριση των ωκεάνιων πόρων απαιτεί συνεργασία σε μια ευρεία κλίμακα μεταξύ των εθνικών κρατών, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί.

Μπορείτε να δείτε την Αναφορά για τις Δυνατότητες της Γαλάζιας Οικονομίας στο ακόλουθο link.