Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα τεχνικά έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1241/15.5.2014 η Υ.Α. 14867/825/9.5.2014 «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».

Η Απόφαση αυτή εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.6: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ του Ν. 4254/2014 και περιλαμβάνει μέτρα απλοποίησης των διαδικασιών τήρησης και ελέγχου των αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα (Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας και σύμπτυξη του βιβλίου και του ΗΜΑ, ΣΑΥ, ΦΑΥ κ.λπ.).

Επίσης, με την Υ.Α. αυτή ορίζεται ότι για τα τεχνικά έργα ο έλεγχος του νομότυπου των αναθέσεων, καθώς και της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής και του νομότυπου των συμβάσεων διενεργείται κατά περίπτωση κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια κατά την γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

ΦEK_B_1241_15.05.2014