Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία

Παρακαλώ δείτε τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία  GRe+1 για το β’ τρίμηνο του 2023.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 52 εταιρείες – μέλη, στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 2.000 εξειδικευμένα στελέχη – Έλληνες επιστήμονες – και πραγματοποιούν μεγαλύτερο από €300 εκ. ετήσιο κύκλο εργασιών.

Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη της Συμβουλευτικής Αγοράς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της προστιθέμενης αξίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής υποστήριξης, τόσο στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΣΜΑ προχώρησε στη δημιουργία του «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία» – GRe+1, μέσω του οποίου καταγράφονται κάθε τρίμηνο οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επικεφαλής και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της οικονομίας, τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες / εμπόδια στην επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα.

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει και το ειδικό θέμα «Προτεραιότητες για την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας – η άποψη  των συμβουλών μάνατζμεντ».