Βελτίωση Θεσμικού Πλαισίου για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες

Η μελέτη αποτελεί το βασικό και πρωταρχικό εργαλείο για κάθε είδους στοχευμένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη (κράτους, τοπικής κοινωνίας, δημόσιας ή ατομικής επιχείρησης κλπ.). Αποτελεί εν πολλοίς καθοριστικότερο παράγοντα ακόμα και από την εξεύρεση οικονομικών πόρων, αφού από την μελέτη προκύπτει το κόστος των διαφόρων δράσεων.

Με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τη συμμετοχή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ένωση, η μελέτη αποτελεί το βασικό στοιχείο αναπτυξιακού σχεδιασμού και ωρίμανσης ενός έργου προκειμένου αυτό να προωθηθεί προς κατασκευή.
Η μελέτη παράγεται από ομάδα επιστημόνων, που διαθέτουν αθροιστικά όλα τα προσόντα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου αντικειμένου και δρώντας από κοινού και μεθοδικά επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις που απαιτείται εξειδικευμένη και μη ευρέως διαδεδομένη γνώση για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, η μελέτη παράγεται από μεμονωμένα άτομα (ειδικοί–experts). Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις που απαιτείται η διενέργεια επιστημονικής έρευνας για κάποιο θέμα, συμβάλλουν στη μελέτη πανεπιστημιακοί φορείς ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ