Γνωμοδότηση 200/2005 (13/04/2005)

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ερώτημα με αριθ. πρωτ.Δ4/γ/0/4468/Φ.Γ./Μ/04/1-12-2004 της Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων και Έργων αεροδρομίου (Δ4) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ερωτάται εάν επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των μελετών, μετά την εφαρμογή του ν.3263/04 και της απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό Δ17α/01/93/ΦΝ487/1-10-04, που εκδόθηκε με εξουσιοδότησή του και με την οποία καθορίστηκαν τα ενιαία τιμολόγια για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των έργων.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ