Δημοσίευση διαγωνισμού “Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου – Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, έχει προκηρύξει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου – Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με κωδικό ΟΠΣ 5007764 και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 194/1 του ΠΔΕ (2017ΣΕ19410000).
Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακύρηξης εδώ.