Δημοσίευση νέου νόμου 4456/2017

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 24/01.03.2017 και τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4456/17 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ο οποίος στο άρθρο 48 προβλέπει την επιχορήγηση των Δήμων από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» και τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησής τους από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νόμου (1/3/17).

Επίσης, με το άρθρο 34 παρατάθηκε η ημερομηνία κατάργησης του Ν. 3886/10 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μέχρι την 31η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/16 περί έννομης προστασίας).

Τέλος, με το άρθρο 49 επέρχονται  αλλαγές ως προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 4412/16 και ειδικότερα: α) αντικαθίσταται η προηγούμενη πρόβλεψη ότι η Αρχή έχει έδρα την Αθήνα και η έδρα της θα προβλεφθεί με τον Κανονισμό Λειτουργίας της όταν εκδοθεί, β) σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης της προσφυγής, αυτή θα κατατίθεται όχι στην ΑΕΠΠ, αλλά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού, γ) σε περίπτωση μη ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα κατατίθεται αποκλειστικά εντύπως ενώπιον της ΑΕΠΠ, θα καταχωρίζεται αυθημερόν και θα κοινοποιείται στην Α.Α. και δ) αντικαθίστανται οι λέξεις «συζήτηση προσφυγής» από τις λέξεις «εξέταση προσφυγής» και διαγράφονται οι προβλέψεις περί κλήσεως των μερών κατά την εξέταση και εκπροσώπησής τους ενώπιον της Αρχής (γεγονός που, μάλλον, σημαίνει ότι η διαδικασία θα είναι έγγραφη, χωρίς δυνατότητα παράστασης).

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 θα συμπεριληφθούν στην 2η έκδοση του ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του νόμου που θα αποσταλεί προσεχώς στα μέλη του ΣΕΓΜ.