ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ν. 4199/2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (συμπληρώσεις-τροποποιήσεις άρθρων του ν. 3316/2005)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’/216/Α11.10.2013 ο Νόμος 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» με τον οποίο επήλθαν συμπληρώσεις-τροποποιήσεις στον ν. 3316/2005 . Συγκεκριμένα, στα άρθρα 108 και 109:

  • Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 39 του ν.3316/2005 με τη σύνθεση της Γ.Ε.Μ., έτσι ώστε να συμμετέχει σ’ αυτήν και ένας εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ (καταργείται ο ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ).
  • Συμπληρώνονται οι διατάξεις για τις συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών, ως εξής: «Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 στοιχείο δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 και εκτελούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τεκμαίρεται ότι συντρέχει η προϋπόθεση υπό στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ως άνω νόμου για τυχόν συμπληρωματικές κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) μελέτες, μελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται ειδικά στην προεκτιμώμενη αμοιβή της αρχικής σύμβασης και οφείλονται σε λόγους που ανάγονται στη σταδιακή προσέγγιση της επίλυσης τεχνικού προβλήματος, εφόσον η διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπό στοιχεία (α) και (γ) προέρχεται από την εκτέλεση μελετητικών εργασιών της αρχικής σύμβασης και δικαιολογείται από αυτήν».

Μπορείτε να δείτε-αποθηκεύσετε τον ν. 4199/2013 εδώ