Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 330/10.03.2015 η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων».

Με την Υ.Α. αυτή, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.

Με βάση την εμπειρία του ΔΣ του ΣΕΓΜ από τις διάφορες Επιτροπές και τη συμμετοχή του στα του Ν. 4281/14 (του οποίου επίκειται, επίσης, μικρή αναβολή), υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την ετοιμότητα μέχρι τις 1/7, καθόσον η ορθολογική προσέγγιση επιβάλλει την προηγούμενη σύνταξη και θέσπιση των Π.Δ. του Ν. 4281/14 (τουλάχιστον του Κανονισμού Ανάθεσης και των Επίσημων Καταλόγων Οικονομικών Φορέων). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι κατανοητή η διαφοροποίηση των συμβάσεων δημοσίων έργων, οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν απλούστερες διαδικασίες από τις συμβάσεις μελετών (μειοδοτικοί διαγωνισμοί χωρίς αξιολόγηση τεχνικών προσφορών).

Δείτε την Υ.Α. εδώ.