Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Α’/30.10.2019 ο νέος N. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που πλαισιώνουν και προωθούν αναπτυξιακούς και επενδυτικούς τομείς στόχευσης της ελληνικής οικονομίας και πλήθος διατάξεων ενδιαφέροντος του μελετητικού και, εν γένει, του τεχνικού κλάδου, μεταξύ των οποίων:

  • Ρυθμίσεις για τις Στρατηγικές επενδύσεις και για τις διαδικασίες επιτάχυνσης της αδειοδότησης τους με την εισαγωγή “σφιχτών” προθεσμιών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών, χωροταξικών κ.λπ. αδειών (π.χ. έκδοση ΑΕΠΟ εντός 30 ημερών), καθώς και για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων.
  • Σε σχέση με την εκπόνηση των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), επανέρχεται το προγενέστερο χωρικό επίπεδο αναφοράς (Δημοτικές Ενότητες αντί Δήμου, ή σύνολα Δημοτικών Ενοτήτων), ενώ αναφορικά με τις διαδικασίες έγκρισης Ειδικών Χωρικών Σχεδίων διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης.
  • Σε ό,τι αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα, προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης ενιαίου ψηφιακού χάρτη με διασυνδεδεμένα στοιχεία (ιδίως σχέδια πόλεων, χρήσεις γης, όρους δόμησης, οριστικοποιημένα στοιχεία δασολογίου, κτηματολογίου κ.ά.), τα οποία θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, στη βάση των οποίων θα ελέγχεται η αδειοδότηση επενδυτικών ή κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.
  • Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών που λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα.
  • Προβλέπεται η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων για την αδειοδότηση πάσης φύσεως ιδιωτικών ή δημόσιων έργων, ρυθμίσεις για την αδειοδότηση και κατασκευή κεραιών, ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων και Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) κ.ά.
  • Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική δραστηριότητα, δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου (ως σήμερα η δυνατότητα αυτή ίσχυε μόνο για ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και ΤΧΣ). Σε σχέση με τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ), η υποχρέωση κατάληψης της έκτασης ενός ΕΠ από μεταποιητικές δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/11 μειώνεται από 60 σε 40% όταν σε ΕΠ εγκαθίστανται σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ενώ δεν έχει καθόλου εφαρμογή σε ΕΠ Ειδικού Τύπου. Επίσης, ειδικά στην Αττική, δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 εντός οργανωμένων υποδοχέων της παρ. 4 του άρθρου 3982/11 (εφόσον αυτό προβλέπεται και στο ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής).
  • Τροποποιήθηκε το άρθρο 50 του Ν. 4412/16 περί μελέτης – κατασκευής, αφενός διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του συστήματος αυτού και στα κτιριακά έργα και στα έργα αναπλάσεων, αφετέρου αφαιρώντας από τις προϋποθέσεις εφαρμογής του την ύπαρξη εγκεκριμένης προμελέτης και υποστηρικτικών μελετών. Σημειώνεται ότι για την τροποποίηση αυτή είχε εξαρχής διατυπωθεί η διαφωνία των φορέων του μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου (ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ).
  • Τροποποιήθηκε το π.δ. 71/2019 περί Μητρώων Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων με ρύθμιση περί διατήρησης της ισχύος των υφιστάμενων μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων έως 31.12.2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε στις 2.7.2019.

Στον νέο νόμο περιλαμβάνεται, επίσης, πλήθος άλλων ρυθμίσεων, όπως η κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης (π.χ. κατάρτιση Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου), απλούστευση διοικητικών διαδικασιών (π.χ. σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας), ίδρυση Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, διατάξεις για έρευνα – τεχνολογία – καινοτομία, διατάξεις για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, ζητήματα σκοπού και λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., ζητήματα λειτουργίας των ΟΤΑ, κ.ά.

Δείτε τον Ν. 4635/2019 ΕΔΩ.