Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 114/10.5.2014 ο Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», ο οποίος καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων.

ΦΕΚ A 114_Ν. 4262