Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4472/2017 με σημαντικές διατάξεις για τον μελετητικό κλάδο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 74/19.05.2017 ο Ν. 4472/2017  «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». Ο νέος νόμος, εκτός των σημαντικών διατάξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο, οι οποίες επήλθαν από την υποχρέωση εφαρμογής της γνωστής 3ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.

Οι κυριότερες εξ αυτών είναι:

Θέσπιση δυνατότητας παράλληλης εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα και άσκησης ταυτόχρονης μελετητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας από μια επιχείρηση. Πρόκειται για την άρση του ισχύοντος ασυμβιβάστου που έχει συστήσει ο ΟΟΣΑ και, τελικώς, νομοθετείται, παρά τις αντιδράσεις και την πλήρη διαφωνία του ΣΕΓΜ, της EFCA και της FIDIC (ο Σύνδεσμος βοήθησε, όσο κανείς άλλος, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στη διαπραγμάτευση του θέματος αυτού με τους θεσμούς, εξασφαλίζοντας και σχετικές επιστολές από την EFCA και τη FIDIC).

Διατάξεις για τον πειθαρχικό έλεγχο και τις κυρώσεις σε περιπτώσεις τέλεσης αδικημάτων από τους εγγεγραμμένους στα διάφορα Μητρώα.

Η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, κ.λπ.), καθώς και των πειθαρχικών διαδικασιών, θα πραγματοποιηθεί με Π.Δ. που θα εκδοθεί εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου. Για τη σύνταξη του εν λόγω Π.Δ. έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο η συνεργασία με τον ΣΕΓΜ. Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. αυτού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι σημερινές διατάξεις περί μητρώων (βλ. άρθρα 39 και 40 του Ν. 3316/05), με τις παρακάτω τροποποιήσεις.

  • Άρθρο 119: Δυνατότητα εγγραφής των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Μελετητών σε περισσότερες των δύο κατηγοριών μελετών (τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05).

Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τάξεων, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου διερευνά, μέσω επαφών με τα μέλη, τη σκοπιμότητα προγραμματισμού μιας εσωτερικής εκδήλωσης, με σκοπό την κατάστρωση της πολιτικής και των προτάσεων του ΣΕΓΜ ενόψει της σύνταξης του Π.Δ. για τα μητρώα, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες των νέων ρυθμίσεων για τις μελετητικές επιχειρήσεις.