Δημόσια Διαβούλευση για το έργο ολοκληρωμένης ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & Εκπόνηση Ερευνών Αγοράς

Tο Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου – Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς».
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.828.470,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.474.572,58 €).
Η Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει από την 01/04/2020 ημέρα Τετάρτη και μέχρι την 30/04/2020 ημέρα Πέμπτη.
Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων, των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ακολουθώντας τη διαδρομή  www.eprocurement.gov.gr /διαβουλεύσεις / τρέχουσες διαβουλεύσεις, με τη συμπλήρωση των πεδίων κάτωθι του πεδίου «Καταχώρηση σχολίου» για το τεύχος διακήρυξης με μοναδικό αριθμό 20DIAB000009067.
Εναλλακτικά, αποστολή σχολίων – παρατηρήσεων στο email: eysxep [at] mfa [dot] gr με χρήση τυποποιημένου εγγράφου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους του ΕΣΗΔΗΣ και του ΥΠΕΞ αντίστοιχα: