Δημόσια διαβούλευση σημαντικών σ/ν

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου δύο σημαντικά σχέδια νόμου. Το πρώτο αφορά τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινητικότητα– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και το δεύτερο τη «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.