Διαβούλευση για το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025»

Το Δεκέμβριο 2013 εγκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας των  διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ που συγχρηματοδοτούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα στη χώρα μας για την επερχόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020. Στο πλαίσιο των κανονισμών αυτών και συγκεκριμένα για τον τομέα Μεταφορών, η Ελλάδα έχει υποχρέωση να αποτυπώσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών σε προγραμματικό κείμενο, ώστε να καλυφθεί σχετική κανονιστική προαπαίτηση (ex-ante conditionality του Καν 1303/2013). Το κείμενο αυτό είναι το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025».

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των  ευρωπαϊκών  κανονισμών, αλλά και του  δημοκρατικού προγραμματισμού στη χώρα μας, το ανωτέρω προγραμματικό κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε διαβούλευση με φορείς των Περιφερειών της Χώρας, τους Κοινωνικούς Εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  αποτελεί την αρμόδια αρχή σχεδιασμού του «Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025» και έχει την ευθύνη της σύνταξης του προγραμματικού κειμένου, καθώς και της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης.

Το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025» (ΣΠΕΜ) διαμορφώνει το πλαίσιο για την πραγματοποίηση επενδύσεων (ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης) στον τομέα μεταφορών κατά το διάστημα αναφοράς, καθορίζει τις προτεραιότητες πολιτικής που θα εφαρμοσθούν και προτείνει το αναπτυξιακό σενάριο για την εξέλιξη των έργων μεταφορών στη χώρα. Το ΣΠΕΜ καθορίζει μεταξύ άλλων:

  • τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις στο βασικό και αναλυτικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και των δευτερογενών συνδέσεων και
  • μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία μπορεί να ζητηθεί στήριξη από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το μηχανισμό χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF).

Στην παρούσα φάση διατίθεται προς σχολιασμό (στη διεύθυνση http://www.saas.gr/5i-programmatiki-periodos/diavoyleysi-stratigikoy-plaisioy-ependyseon-metaforon) στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, το τμήμα του εγγράφου (κεφ. 1 έως 6) που αφορά στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και στον καθορισμό των στρατηγικών στόχων και της πολιτικής μεταφορών.