Διαβούλευση Προσχεδίου της Υ.Α. περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης

Κατόπιν πρωτοβουλίας και προτροπής του ΣΕΓΜ, την οποία αποδέχθηκε και δρομολόγησε ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, συντάχθηκε προσχέδιο της Υ.Α. που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 196 του Ν. 4412/16 περί της εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης.

Στις σχετικές Ομάδες Εργασίας συμμετείχαν είκοσι (20) στελέχη εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ, τα οποία ανέλαβαν ουσιαστικά το κύριο βάρος της σημαντικής αυτής εργασίας (από πλευράς απαιτήσεων απασχόλησης και αντικειμένου).

Ο καθορισμός των ελάχιστων παραδοτέων των μελετών αναμένεται ότι θα έχει θετική επίδραση αφενός στην αναχαίτιση του φαινομένου των υπερβολικών προσφορών, αφετέρου στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης σε επίπεδο υποβολής προσφορών και ελέγχου/επίβλεψης των συμβάσεων.

Μετά και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των παραδοτέων των Ομάδων Εργασίας από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, αναρτήθηκε το Προσχέδιο της εν λόγω Υ.Α. προς δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 12-3-2018.Στο πλαίσιο αυτό, είναι απολύτως απαραίτητη η μελέτη του Προσχεδίου της Υ.Α. από όλα τα μέλη του ΣΕΓΜ και η αποστολή παρατηρήσεων στον Σύνδεσμο (segm [at] segm [dot] gr) μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, ώστε κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από το Δ.Σ. να αποσταλούν, συνολικώς, στο Υπουργείο.Για την καλύτερη οργάνωση και επεξεργασία, παρακαλούμε τα σχόλια και οι παρατηρήσεις να συνταχθούν ξεχωριστά για κάθε κατηγορία έργων: α) Μελέτες Οδικών Έργων, β) Μελέτες Υδραυλικών Έργων, γ) Μελέτες Λιμενικών Έργων και δ) Μελέτες Κτηριακών Έργων.