Διαγωνισμός «Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα κορμού Β. Εύβοιας προς Παράκτιες Ζώνες»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας προκήρυξε Κλειστό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα κορμού Βόρειας Εύβοιας προς Παράκτιες Ζώνες».

Ως ημερομηνία της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η Δευτέρα 29/05/2023.

Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη και σχετικά έγγραφα.

Παραρτήματα, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), Μεταδεδομένα Διαγωνισμών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας