Διαγωνισμός της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Με την παρούσα Πρόσκληση, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών στo πλαίσιο επίβλεψης των εργασιών Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ) και Ηλεκτρομηχανολόγου Μηχανικού (Η/Μ) του υπό κατασκευή Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε (στο εξής «Έργο») και της υπό κατασκευή Δημοτικής Οδοποιίας μήκους 7,2 χλμ. στην περιοχή του Έργου». Η ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή των προαναφερομένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 170.000 €, πλέον ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Καποδιστρίου 3 – 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11.09.2015 και τοπική ώρα 13.00, ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών.

Πρόσκληση για επίβλεψη εργοταξίου Ικαρίας
Υπεύθυνη δήλωση