Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 10/2017 με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: “Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων”», με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση ενός εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η με αριθ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β΄ 1638) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι διατάξεις αφορούν στην ανάπτυξη ενός χρηστικού διαδραστικού εργαλείου υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.) το οποίο αντικαθιστά τον Έντυπο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου της Χώρας της (πρώην) ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ το παραγόμενο έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης.