Διαμαρτυρία για προκήρυξη σύμβασης με μη σύννομη διαδικασία

Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο ΣΕΓΜ στον Αναπληρωτή Πρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης όταν πληροφορήθηκε την Προκήρυξη που δημοσιεύτηκε για τον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη (αρ. Πρωτ. 285/10-1-2014). Ο διαγωνισμός διεξήχθη με βάση το ΠΔ 118/2007 (πρόχειρος διαγωνισμός) με ανοικτή διαδικασία.

Ο ΣΕΓΜ επισήμανε ότι η όλη διαδικασία πάσχει νομιμότητας, αφού πρόκειται για αντικείμενο και διαδικασία που υπάγεται -σαφώς και ευθέως- στις διατάξεις του νόμου 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών». Συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εργασίες της κατηγορίας 21 του άρθρου 2 του νόμου αυτού (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), ο δε τρόπος ανάθεσής τους προδιαγράφεται σαφώς στο κεφάλαιο Β’ του νόμου «Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών». Ο νόμος 3316/2005 έχει εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία προς εναρμόνιση της χώρας με το ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγίες 17 και 18 του 2004). Συνεπώς, η προκήρυξη, η ανάθεση και η συμβασιοποίηση των συγκεκριμένων αντικειμένων με τη διαδικασία του ΠΔ 118/2007 δεν είναι σύννομη.

Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε την επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΓΜ καθώς και την απαντητική επιστολή του Αναπληρωτή Πρύτανη και Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ενημέρωση – Διαμαρτυρία για προκήρυξη σύμβασης με μη σύννομη διαδικασία
Επιστολή Αναπληρωτή Πρύτανη και Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης