Διαμαρτυρία για σύναψη σύμβασης με ΑΕΙ

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόθεσή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη μελέτη «Προσδιορισμός Πλημμυρικού Κινδύνου και επικινδυνότητας στη Ρόδο», δίδοντάς της τον
χαρακτηρισμό του «ερευνητικού προγράμματος».

Η εν λόγω σύμβαση με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3316/2005), όπου σύμφωνα με το αρθ.2 και το αρθ.14, παρ.2  απαιτείται η ανάθεση  σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή σύμβασης υπηρεσιών ή συμφωνιών πλαίσιο που αφορούν σε τεχνικές μελέτες και υπηρεσίες, να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών της Δ/νσης Δ15 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ. Επιπροσθέτως, από το εν λόγω μητρώο αποκλείονται, μεταξύ άλλων τα Πανεπιστήμια, ως αναθέτουσες αρχές.

Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε την επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΓΜ καθώς και την απαντητική επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ενημέρωση – Διαμαρτυρία για σύναψη σύμβασης με ΑΕΙ
Επιστολή_Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου