Διευκρινιστική επιστολή ΕΑΑΔΗΣΥ για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα

Σε επιστολή της προς τον ΣΑΤΕ η ΕΑΑΔΗΣΥ διευκρινίζει ρητώς ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «…ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής αποσυνδέεται  από  την  εγγραφή  και  κατάταξη  σε  τάξεις  του  ΜΕΕΠ,  καθώς  οποιοσδήποτε  οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, όπως αυτά εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της εκάστοτε υπό ανάθεση σύμβασης, μπορεί να συμμετέχει, ανεξάρτητα από την εγγραφή και κατάταξή του σε συγκεκριμένες τάξεις του ΜΕΕΠ, εφόσον αποδείξει ότι πληροί εν προκειμένω  τις  τιθέμενες  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απαιτήσεις  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας».

Όπως έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του ο ΣΕΓΜ, τα παραπάνω ισχύουν επακριβώς και για τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ αναμένει την έκδοση του Π.Δ. για τα νέα Μητρώα και τους Επαγγελματικούς Καταλόγους (έχει κατατεθεί και βρίσκεται υπό επεξεργασία στο ΣτΕ), ώστε να ενημερώσει τις εταιρείες-μέλη για τις επιλογές και τις δυνατότητες διαχείρισης και προσαρμογής στις νέες νομοθετικές μεταβολές.