Διευκρινιστικό έγγραφο για τις ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις Φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.», το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε στον ΕΦΚΑ το υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ.10043/19893/606/03-05-2017 έγγραφο με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης».

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της υποχρεωτικής υπαγωγής των μηχανικών στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, λόγω ιδιότητας. Ωστόσο, μέχρι τη θέσπισή της και την παροχή νέων οδηγιών, με το έγγραφο αυτό το Υπουργείο διευκρινίζει τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – μελών του ΤΕΕ, αναλόγως της επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκούν.