Δικαστική προσφυγή για προκαταρκτικές μελέτες άρθρου 6 Ν.3316/05

12 Μαρτίου 2007
Ο ΣΕΓΜ είχε ήδη προβεί σε ένσταση που απερρίφθη από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε τα μέλη του Δ.Σ. να κάνουν συγκριτική θεώρηση, ο καθένας στο μελετητικό αντικείμενό του, των απαιτήσεων για προκαταρκτικές μελέτες της σχετικής ΥΑ σε σύγκριση με το περιεχόμενο των υφιστάμενων προδιαγραφών για αντίστοιχα στάδια μελετών, ώστε να γίνει εκτίμηση περί του εύλογου ύψους της προτεινόμενης εκάστοτε από τους φορείς αμοιβής για τις προκαταρκτικές μελέτες του άρθρου 6.