Δ.Τ. 26.3.2013 Κίνδυνος να χαθούν πολύτιμοι πόροι του ΕΣΠΑ επειδή δεν αξιοποιείται υφιστάμενη ευνοϊκή ρύθμιση

Ένα αίτημα του ΣΕΓΜ, που κατ’ επανάληψη είχε διατυπωθεί ως μέτρο επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλήφθηκε μεν ως διάταξη σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 237/5.12.2012), ωστόσο δεν αξιοποιείται επαρκώς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν πολύτιμοι πόροι του ΕΣΠΑ. Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα περιορισμού της γραφειοκρατίας και επιτάχυνσης των διαγωνισμών, χωρίς να παρακάμπτονται τόσο ο ουσιαστικός έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων όσο και η ποιοτική αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών.

Συγκεκριμένα, η διάταξη που αφορά προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 25 του ν.3614/2007 έχει ως εξής: «13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο».

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Ανδρέας Λουκάτος επισημαίνει: «Μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι η σημαντική αυτή διάταξη, που θα μπορούσε σαφώς να επιταχύνει τις διαδικασίες ανάθεσης μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δεν αξιοποιείται και δεν εφαρμόζεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι να χαθούν πολύτιμοι πόροι του ΕΣΠΑ και να μην υλοποιηθούν σημαντικά αναπτυξιακά έργα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές τόσο στους φορείς προγραμματισμού που διαχειρίζονται Επιχειρησιακά Προγράμματα από τα οποία χρηματοδοτούνται μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ για το ΕΠΠΕΡΑΑ, Περιφέρειες για τα ΠΕΠ, κ.λπ.), όσο και στους τελικούς δικαιούχους, (δηλαδή τους φορείς υλοποίησης) ότι η παραπάνω ρύθμιση ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό ανάθεσης».

Επιδιώκοντας την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων ο ΣΕΓΜ έχει ήδη προχωρήσει στην ενημέρωση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητη η πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την ουσιαστική αξιοποίηση της ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία καθώς βρισκόμαστε προς το τέλος του ΕΣΠΑ κρίνεται πλέον ως αναγκαιότητα. Παράλληλα ο ΣΕΓΜ τονίζει την ανάγκη επέκτασης της ευνοϊκής διάταξης στο σύνολο των αναθέσεων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως των πηγών χρηματοδότησης.