ΕΑΑΔΗΣΥ: Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ συντάσσει, επιμελείται και αναρτά «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων», στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.ΔΗ.ΣΥ.) με τη δυνατότητα χρήσης σχετικών εργαλείων αναζήτησης και φιλτραρίσματος των σχετικών νομοθετημάτων, τα οποία περιλαμβάνει.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής εδώ.