Εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

Κατόπιν ερωτημάτων του ΣΕΓΜ και άλλων φορέων και υπηρεσιών, το ΥΠΥΜΕΔΙ εξέδωσε την Εγκύκλιο 18/2016, με την οποία διευκρινίζει διάφορα θέματα για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 377 του ν.4412/16 και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν.4412/16, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων προβλεπομένων αποφάσεων. Στις κανονιστικές αυτές πράξεις περιλαμβάνονται ο Κανονισμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών του Ν. 3316/05, η Εγκύκλιος 38/2005 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων», καθώς και τα ενιαία τιμολόγια δημοσίων έργων που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του ν. 3669/08.