Εγκύκλιος για την υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS

Εκδόθηκε, σήμερα, από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης η αρ. πρωτ. 83942/27.07.2017 Εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)”».

Με την Εγκύκλιο διευκρινίζεται ρητώς ότι «η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 κυα».

Κατά συνέπεια, εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ (και τα στελέχη αυτών) που δεν παρέχουν υπηρεσίες απευθείας σε ιδιώτες (π.χ. μελέτες οικοδομικών αδειών, σύνταξη ιδιωτικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, σύνταξη δηλώσεων ή ενστάσεων κτηματολογίου και δασικών χαρτών, κ.λπ.) δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν και να διαθέτουν τερματικό POS.