Εγκύκλιος για τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσε την αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ-οικ.1583-5.10.2017 Εγκύκλιο  με τίτλο «Τροποποίηση της παραγράφου 3.1 της εγκυκλίου Δ22200/30-07-1977 με θέμα “Οδηγίες για τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Πρωτ. ΒΜ3/21417/17-08-1984 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω Εγκύκλιος εκδόθηκε κατόπιν σχετικής παρέμβασης στελεχών εταιρείας – μέλους του ΣΕΓΜ.