Εγκύκλιος για χρήση 59 Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ)

Κατόπιν της Απόφασης αναστολής της υποχρεωτικής εφαρμογής 59 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ), το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε την Εγκύκλιο 17/2016 με την οποία προτείνεται να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα 59 αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των συγκεκριμένων 59 ΕΤΕΠ.

Στην Εγκύκλιο παρατίθενται οι 59 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους και οι αντίστοιχες 59 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή αντικατάστασή τους, καθώς και η σχετική αρίθμηση τους στα παραρτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι προς επικαιροποίηση ΕΤΕΠ αφορούν έργα οδικών υποδομών, υδραυλικά και   κτιριακά έργα.