Εγκύκλιος Ε7 (27/02/2006)

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ