Εγκύκλιος 11/2017 για τα νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 11/2017 με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: “Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», με την οποία διευκρινίζεται η νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού, η οποία με σχετική τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1994) είναι η 15η Ιουλίου 2017.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ως άνω Κανονισμός αποτελεί κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των προϊσχυόντων ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοσίων έργων με επιμέρους παρεμβάσεις-προσθήκες οι οποίες παρατίθενται στην Εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι την ανωτέρω ημερομηνία (15/7) ξεκινά και η ισχύς των της πρόσφατης Υ.Α. περί καθορισμού «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων.