Εγκύκλιος 21 (08/08/2006)

Γνωστοποίηση έκδοσης της «Β’ Βελτίωσης του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ