Εγκύκλιος 24/18.6.2013 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε.

Με αφορμή το έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αρ. πρωτ. 9001/24-4-2013
– με το οποίο δίνονται οδηγίες σε δημόσιες υπηρεσίες – σχετικά με το θέμα των εισφορών
ποσοστών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε, το ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ εξέδωσε την Εγκύκλιο 24/18.6.2013 με την οποία: (α) υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκε αρμοδίως η αρ.32/2012 σχετική εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε. και (β) επισημαίνεται ότι με την παράγρ. Η.6, του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4 του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄ 222) καταργήθηκε από 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, η υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω εισφορών και συνεπώς αυτές δεν εισπράττονται πλέον υπέρ οποιουδήποτε φορέα. Διαβάστε την Εγκύκλιο 24/18.6.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΔ1-Γ9Θ) εδώ