Εγκύκλιος E.31-2006 (30/11/2006)

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων και έναρξη ισχύος τους.

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι κάτωθι αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν.3316/05 «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ