Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΠ.ΕΤΕΠ) προς διαβούλευση, μέχρι τις 15/1/2016

Η Δ/νση Κτηριακών Υποδομών του ΥΠΥΜΕΔΙ δημοσίευσε προς διαβούλευση, μέχρι τις 15/1/2016, 20 επικαιροποιημένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΠ.ΕΤΕΠ) που αφορούν κτιριακά έργα.

Τις ΕΠ.ΕΤΕΠ και το σχετικό έντυπο διαβούλευσης μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην παρούσα φάση διενεργείται επικαιροποίηση από το ΥΠΥΜΕΔΙ κι άλλων ΕΤΕΠ που αφορούν, κυρίως, τα συγκοινωνιακά και τα υδραυλικά έργα.

Η επικαιροποίηση επιβλήθηκε από την Ε.Ε. σε 68, συνολικώς, ΕΤΕΠ, στις οποίες διαπιστώθηκαν προβλήματα που αφορούν στο τεχνικό περιεχόμενο των κειμένων τους, καθώς και σε ασυμβατότητα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσία.