Εκδόθηκε η απαιτούμενη ΚΥΑ για την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ από τις 20/10/2017

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3821/31.10.2017 η ΚΥΑ 117384/26.10.2017 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η έκδοση της ΚΥΑ αυτής προβλέπεται στο άρθρο 36, παρ. 3 του Ν. 4412/16 και αφορά ρυθμίσεις ζητημάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που ανατίθενται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έχουν προϋπολογισμό >60.000 ευρώ προ ΦΠΑ, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για τις ανωτέρω συμβάσεις έχει ξεκινήσει από τις 20/10/2017.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, δυστυχώς, δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πρότυπες προκηρύξεις για την ανάθεση μελετών και συναφών υπηρεσιών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με αποτέλεσμα να παρατηρείται «πάγωμα» δημοπρατήσεων, καθόσον οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές και φορείς αδυνατούν να συντάξουν τεύχη προκηρύξεων για ανάθεση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ο ΣΕΓΜ έχει ήδη επισημάνει το θέμα αυτό στην ΕΑΑΔΗΣΥ και έχει ζητήσει σχετική ενημέρωση.

Τέλος, αναφέρεται ότι κατόπιν επιθυμίας πολλών μελών, ο ΣΕΓΜ σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα διοργανώσει (εντός του Νοεμβρίου) ενημερωτική/εκπαιδευτική εκδήλωση για τη λειτουργία και τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σε διαγωνισμούς μελετών.