Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα νέα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 112/3.7.2019 το Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)», με το οποίο συστήνονται:
1. το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.), το οποίο συνίσταται από:
i. το Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.),
ii. το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ).
2. το μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε), το οποίο συνίσταται από:
i. το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε),
ii. το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε),
iii. το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),
iv. το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) και
v. το Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε).
Στο Π.Δ. περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες εγγραφής, κατάταξης, εξέλιξης, επέκτασης, διαγραφής κ.λπ. στα εν λόγω Μητρώα, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από τις αρμόδιες Επιτροπές των Μητρώων (Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (επιτροπή Μ.Ε.Μ.) κλπ).
Σημειώνεται ότι η έκδοση του Π.Δ. αυτού εκκρεμούσε από το 2017 που είχε δημοσιοποιηθεί η πρώτη έκδοσή του και έκτοτε δεν υπήρξε ενημέρωση του ΣΕΓΜ και των λοιπών φορέων, παρά τις σχετικές οχλήσεις προς τα στελέχη του Υπουργείου και τη διαβεβαίωση ότι θα λάβουν γνώση οι φορείς του τελικού κειμένου πριν την προώθησή του.
Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ θα μελετήσει το νέο Π.Δ. και θα ενημερώσει τα μέλη του και τον μελετητικό κόσμο για τις προβλέψεις του το συντομότερο δυνατό.

Δείτε το νέο Π.Δ. για τα Μητρώα ΕΔΩ.