Ενημέρωση επί του νέου συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4155/2013

Κατόπιν σχετικών πρωτοβουλιών και οχλήσεων του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ κι άλλων φορέων, στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 30/3/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ) και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο ΣΤ.20 αυτού, περιλήφθηκαν διατάξεις τροποποίησης του ν.4155/2013 για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, οι οποίες προβλέπουν αναδρομική παράταση της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ για όλες τις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες, έργα και υπηρεσίες) με προϋπολογισμό >60.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Ειδικότερα:

  1. Η έναρξη ισχύος του ν. 4155/2013, (αρ.9, παρ. 2), για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, είναι πλέον η 1/7/2014.
  2. Η έναρξη ισχύος του ν. 4155/2013, (αρ.9,  παρ.3), για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, είναι πλέον η 1/10/2014.
  3. Η έναρξη ισχύος του ν. 4155/2013, (αρ.9, παρ.5), για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, είναι πλέον η 1/1/2015.
  4. Οι διατάξεις που αφορούν στην παράταση των προθεσμιών εφαρμογής του ν.4155/2013 ισχύουν αναδρομικά από 1/1/2014. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που διενεργήθηκαν χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ κατά το διάστημα από 1/1/2014 έως τη δημοσίευση του νέου νόμου που ψηφίστηκε χθες και οι πράξεις των αναθετουσών αρχών που εκδόθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο αυτών ή για την ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συμβάσεων θεωρούνται νόμιμες και έχουν ισχύ.
  5. Μέχρι τις νέες προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω και αντικαθιστούν όσες ορίζονται στο ν.4155/2013 αρ.9, οι φορείς του Δημοσίου Τομέα δύνανται να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεών τους.

Ο ΣΕΓΜ είχε ενημερώσει τόσο την ΕΑΑΔΗΣΥ, όσο και την αρμόδια Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, αλλά και το ΥΠΥΜΕΔΙ, περί των προβλημάτων εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του Ν. 3316/05 (ουσιαστικώς το σύστημα δεν υποστηρίζει τις ειδικές διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών) και είχε ζητήσει την αναστολή της ισχύος του Ν. 4155/2013 για τις συμβάσεις αυτές, μέχρι να προετοιμαστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ΕΣΗΔΗΣ, Φορείς και εταιρείες μελετών).

Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητήσει από την Γ.Γ.Ε. του Υπ. Ανάπτυξης την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, ώστε να συμπεριληφθούν οι συμβάσεις του Ν. 3316/05 στις προθεσμίες που αφορούν τις συμβάσεις έργων (προς τούτου υπάρχει και συνεργασία με το ΥΠΥΜΕΔΙ, το οποίο έχει κατανοήσει και γνωρίζει την διαφορά των συμβάσεων μελετών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον γενικευμένο όρο «συμβάσεις υπηρεσιών»).

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει με νέα ενημέρωση για κάθε σχετική εξέλιξη.

Συστήνουμε, πάντως, στις εταιρείες/μέλη μας να αρχίσουν να εξοικειώνονται με το ΕΣΗΔΗΣ (βλ. www.promitheus.gov.gr) και να προετοιμαστούν για τις τυπικές διαδικασίες αυτού (π.χ. Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή Δημοσίου, έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης, κ.λπ.).