Ενημερωτικός Οδηγός για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.E.Π.)

Με το ν. 4412/2016 (Α’ 147), αναμορφώθηκε το εθνικό σύστημα παροχής έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (Βιβλίο ΙV άρθρα 345-374), όπου με το άρθρο 347 του εν λόγω νόμου, συστήθηκε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.E.Π.). H A.E.Π.Π. δημοσίευσε «Ενημερωτικό Οδηγό»  αναφορικά με τις αρμοδιότητες και την λειτουργίας της.

Επίσης, λειτουργεί δικτυακός τόπος της Αρχής στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.aepp–procurement.gr.