Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΕΠΠ – Μάρτιος 2018

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ξεκίνησε την έκδοση Ενημερωτικών Δελτίων, μέσω των οποίων επιδιώκεται η Αρχή να συστηθεί στους αναγνώστες της μέσα από το έργο και τις δράσεις της, αποδεικνύοντας τη ζέση και τη συνέπεια την οποία εξ’ αρχής επιδεικνύουν οι άνθρωποί της, προκειμένου η Αρχή να ανταποκριθεί επάξια στην πρόκληση της παροχής επίκαιρης, αποτελεσματικής και ουσιαστικής έννομης προστασίας στο πεδίο της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό δελτίο της ΑΕΠΠ θα εκδίδεται τακτικά, αποτυπώνοντας σε σύντομη επισκόπηση επιλεγμένες αποφάσεις των Κλιμακίων της Αρχής και προβάλλοντας τις δράσεις που αναπτύσσονται και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στους κόλπους της, με γνώμονα την επικοινωνία του ρόλου της Αρχής, την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου της, και κυρίως την εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο νευραλγικό τομέα των δημοσίων συμβάσεων φορέων.

Δείτε το ενδιαφέρον Ενημερωτικό Δελτίο του Μαρτίου 2018 ΕΔΩ.