Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – Σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4782/21 και των σχετικών Κ.Υ.Α.

Τα τεύχη αυτά έχουν αναρτηθεί με επιφύλαξη, η δε αποστολή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για δημοσίευση, θα πραγματοποιηθεί μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α.

Από τη Γραμματεία.