Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Με την αρ. πρωτ. 170914/109/22.01.2016 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν και της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει τη χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (βλ. Ν.4122/2013, ΦΕΚ Α’ 42), συγκροτήθηκε ενδεκαμελής Επιτροπή Συντονισμού για την επικαιροποίηση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και, κατά προτεραιότητα:

  • ο προσδιορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του ν.4122/2013),
  • η αναθεώρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και άρθρο 4 του ν.4122/2013) και
  • η κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Ν.4122/2013).

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.