Επικαιροποιημένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση

Όπως είχαμε ενημερώσει, το ΥΠΥΜΕΔΙ δημοσίευσε προς διαβούλευση 22 επικαιροποιημένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΠ.ΕΤΕΠ) που αφορούν οδικές υποδομές (λήξη στις 22/1/2016) και 21 ΕΠ.ΕΤΕΠ που αφορούν υδραυλικά έργα.

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί αντίστοιχη δημοσίευση για 20 ΕΠ.ΕΤΕΠ που αφορούν κτιριακά έργα.

Η επικαιροποίηση επιβλήθηκε από την Ε.Ε. σε 68, συνολικώς, ΕΤΕΠ, στις οποίες διαπιστώθηκαν προβλήματα που αφορούν στο τεχνικό περιεχόμενο των κειμένων τους, καθώς και σε ασυμβατότητα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσία.