Επικείμενη Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Στις 27/7 τo Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο, την εποπτεία, την οικονομική διαχείριση και τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.

Μεταξύ αυτών, με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας» έως 31.12.2015, παράταση που επιτρέπει τη διενέργεια εκκρεμών πληρωμών συμβάσεων που είχαν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα και δεν είχαν διευθετηθεί ή/και δημιουργηθεί μέχρι τις 31.12.2014 (ισχύουσα ημερομηνία λήξης του προγράμματος μέχρι τη ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού).

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε (5) μήνες δεν συνιστούν μεγάλο διάστημα για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, όσοι έχουν εκκρεμότητες από συμβάσεις ενταγμένες στο «Θησέας», δέον να σπεύσουν στους Δήμους – Εργοδότες προς προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών. Αντιστοίχως, βεβαίως, πρέπει να πράξουν και τα στελέχη των Δήμων, καθόσον η απώλεια πόρων από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό μέσο συνεπάγεται αφενός μελλοντική επιβάρυνση και πιθανή εμπλοκή σε δικαστικές διαδικασίες, αφετέρου διατάραξη των σχέσεων με τους ιδιώτες αντισυμβαλλομένους και, πιθανώς, προβλήματα στην υλοποίηση συμβάσεων.

Προφανώς, στη διανυόμενη περίοδο, κάθε πληρωμή από εθνικούς πόρους (βλ. ΘΗΣΕΑΣ, ΠΔΕ, κ.λπ.) υπόκειται στην αίρεση της ύπαρξης χρηματικών διαθεσίμων.